Regulamin

Regulamin Szkoły DOGplay

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dogplay.pl
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest wpłata zaliczki w terminie podanym przez Szkołę DOGplay.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania i okazania na pierwszych zajęciach książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.
 5. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.
 7. Pies powinien być wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
 8. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia szkoleniowca.
 9. Psy w czasie zajęć powinny znajdować się na smyczy o długości min 1,5m (nie nadają się smycze typu flexi)
 10. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce czy łańcuszku zaciskowym.
 11. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć. W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z zajęć, bez zwrotu kosztów szkolenia.
 12. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 13. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
 14. Na kursy posłuszeństwa nie są przyjmowane psy wykazujące zachowania agresywne w stosunku do innych psów i/lub ludzi. W przypadku gdy w czasie kursu pies będzie wykazywał zachowania agresywne, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia psa z dalszych zajęć i zatrzymania opłaty rezerwacyjnej. Pozostała kwota zostanie zwrócona na konto.
 15. Na grupowe kursy posłuszeństwa nie są przyjmowane psy wokalizujące. W przypadku gdy w czasie kursu pies będzie wykazywał takie zachowanie, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia psa z dalszych zajęć i zatrzymania opłaty rezerwacyjnej. Pozostała kwota zostanie zwrócona na konto.
 16. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani trenować z psami pomiędzy zajęciami zgodnie z poleceniami szkoleniowca.
 17. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez email: office.dogplay@gmail.com
 18. W celu rezerwacji miejsca na kursie, szkoła zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty rezerwacyjnej, której zwrot nie przysługuje w przypadku rezygnacji z kursu (grupowego lub indywidualnego).
 19. Opłata rezerwacyjna pobierana jest w odniesieniu do konkretnego kursu odbywającego się w danym terminie i nie może być przeniesiona na żadne inne zajęcia, ani na kurs odbywający się w innym terminie.
 20. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, w trakcie szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Szkoła DOGplay zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 21. Suki podczas cieczki oraz psy chore nie mogą brać udziału w zajęciach.
 22. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do poinformowania o nieobecności na zajęciach przed ich rozpoczęciem.
 23. W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż 24 godz przed rozpoczęciem zajęć uczestnik szkolenia, ma prawo do uczestniczenia maksymalnie w dwóch zajęciach z kolejną najbliższą grupą szkoleniową (dotyczy szkoleń grupowych) lub w ciągu najbliższego miesiąca, w terminie ustalonym ze szkoleniowcem (dotyczy szkoleń indywidualnych).
 24. W przypadku nieobecności zgłoszonej później niż 24 godz przed rozpoczęciem zajęć, niezgłoszonej jak również w przypadku więcej niż 2 nieobecności zgłoszonych w w.w. terminie uczestnikowi nie przysługuje prawo do odrobinia zajęć w innym terminie, ani zwrot części opłaty za kurs.
 25. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego.
 26. W przypadku szkoleń zarówno wyjazdowych (Majówka z Psem, Wakacje z Psem) jak i stacjonarnych warunkiem uczestnictwa, jest wpłata bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w terminach i w wysokości określonej w informacjach prezentowanych albo na stronie www.dogplay.pl o danym wyjeździe albo przesyłanych do uczestnika emailem.
 27. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wyjazdowego (Majówka z Psem, Wakacje z Psem)
 28. wpłaty nie są zwracane, mogą jedynie zostać przeniesione na poczet innego, wcześniej nie zgłoszonego uczestnika, wskazanego przez osobę rezygnującą.
  Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub wyjazdu z powodu zbyt małej liczby uczestników. W takim przypadku opłata rezerwacyjna zostanie niezwłocznie zwrócona. 
 29. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych oraz szkoleniowych
 30. Szkoła DOGplay nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika szkolenia lub przez psy uczestnika szkolenia.
 31. Szkoła DOGplay zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Szkoły, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie (sms), lub przez platformę Facebook.
 33. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów marketingowych i szkoleniowych.
 34. Niestosowanie się do Regulaminu szkoły może skutkować wydaleniem z kursu bez zwrotu opłaty za szkolenie.